ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
  1. สำนักงานคณบดี   0-5393-5011, 0-5394-9143
  2. สำนักงานคณพยาบาลศาสตร์   
       2.1 งานบริหารทั่วไป   0-5394-9069
               2.1.1 หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์   0-5393-5024
               2.1.2 หน่วยบริหารงานบุคคล   0-5393-5038
               2.1.3 หน่วยประสานงานกลุ่มการพยาบาลและผลิตเอกสาร   0-5393-6010 (ห้องโรเนียว)
               2.1.4 หน่วยอาคารสถานที่   0-5393-5050
               2.1.5 หน่วยยานพาหนะ   0-5393-6073
       2.2 งานการเงิน การคลัง และพัสดุ   0-5393-5028
               2.2.1 หน่วยการเงินและบัญชี   0-5393-6012
               2.2.2 หน่วยพัสดุ   0-5393-5032
       2.3 งานนโยบายและแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา   0-5394-9087
               2.3.1 หน่วยแผนงบประมาณ อัตรากำลังและบริหารโครงการ   0-5393-6011
               2.3.2 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง   0-5394-9086
               2.3.3 หน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   0-5393-6014, 0-5394-9163, 0-5394-9094
       2.4 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา   0-5394-9078
               2.4.1 หน่วยปริญญาตรี   0-5393-5025, 0-5394-9078
               2.4.2 หน่วยบัณฑิตศึกษา   0-5393-6065, 0-5394-9079, 0-5394-9115
               2.4.3 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา   0-5393-5029, 0-5393-5035, 0-5394-9083
               2.4.4 หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล   0-5393-6082
               2.4.5 หน่วยห้องสมุด   0-5393-5031, 0-5393-6078, 0-5393-5036
       2.5 งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์   0-5394-9136
               2.5.1 หน่วยบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ   0-5393-5033, 0-5394-9137
               2.5.2 หน่วยวิเทศสัมพันธ์   0-5393-5012, 0-5394-9138
               2.5.3 หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก   0-5393-5015, 0-5394-7230
  3. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  
       3.1 กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์   0-5393-5014, 0-5393-5046
       3.2 กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช   0-5393-6063
       3.3 กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล   0-5394-9060, 0-5393-5021, 0-5393-5048 ต่อ 10,31,23
       3.4 กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน   0-5393-5016, 0-5393-5034, 0-5393-6066
       3.5 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์   0-5393-5017, 0-5393-5041
       3.6 กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข   0-5393-5018, 0-5393-5037, 0-5393-6068
       3.7 กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา   0-5393-5019, 0-5393-5039
       3.8 กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์   0-5393-5020, 0-5393-5047
  4. ศูนย์บริการพยาบาล   0-5393-6074, 0-5394-9151
  5. หอพักนักศึกษาในกำกับคณะพยาบาลศาสตร์   0-5393-6076 ต่อ 100, 0-5393-6077 ต่อ 100
  6. หน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในคณะพยาบาลศาสตร์  
       6.1 โครงการตำรา   0-5394-9090
       6.2 ชมรมพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตแห่งประเทศไทย   0-5394-9098
       6.3 ชมรมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์   0-5394-9098
       6.4 พยาบาลสาร   0-5394-9090
       6.5 มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   0-5394-9100
       6.6 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ   0-5394-9093
       6.7 ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล   0-5394-9157
       6.8 ศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ ภาคเหนือ   0-5394-9067
       6.9 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ   0-5393-5030, 0-538-9421
       6.10 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   0-5394-9053
       6.11 สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ   0-5394-9097
       6.12 สมาคมการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ   0-5394-9097
       6.13 สมาคมบริหารการพยาบาล   0-5394-9097
       6.14 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์   0-5393-6061

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 25/11/2558 9:46:34

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145