งานบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นภารกิจด้านหนึ่งของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการที่หลากหลายแก่ประชาชนทุกวัยทั้งเชิงรับและเชิงรุกมาตลอด โดยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมาคณะกรรมการบริหารงานด้านบริการวิชาการได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการให้บริการวิชาการใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยใช้ กลยุทธ์: พัฒนาให้มีการบูรณาการของการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                 คณะพยาบาลศาสตร์ มีการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการฯ เพื่อให้บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ โดยมีนโยบายเน้นการบูรณาการงานด้านบริการวิชาการฯ เข้ากับพันธกิจในด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การดำเนินงานด้านบริการวิชาการฯ ได้มีการดำเนินงานใน 2 รูปแบบ ได้แก่

                  1. การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมแบบไม่แสวงหารายได้ การดำเนินในรูปแบบนี้มุ่งให้บริการวิชาการเพื่อ (1) ตอบสนองความต้องการความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในคณะฯ โดยการไปเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ และ (2) บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และการวิจัย โดยการจัดทำโครงการบริการวิชาการฯ ในรูปแบบต่างๆ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนในคณะฯ มหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอก เช่น  โครงการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมในชุมชน โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอด โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ต้องขังหญิง โครงการวันแห่งการเล่น (Healthy Play Day) ฯลฯ

                   2. การบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคมแบบแสวงหารายได้ คณะฯได้มุ่งให้บริการวิชาการฯในรูปแบบการให้การอบรมวิชาการระยะสั้นและระยะยาว สำหรับผู้เข้าอบรมทั้งในและต่างประเทศ ที่ดำเนินการโดย 3 หน่วยงานหลักในคณะพยาบาลศาสตร์คือ (1) ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (2) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ และ (3) ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการ สปาเพื่อสุขภาพ

                    ศูนย์บริการพยาบาลฯ เป็นการให้บริการวิชาการในระดับชาติ ได้ดำเนินการจัดอบรม ประชุมวิชาการ ประกอบด้วย การอบรมเฉพาะทางการพยาบาลในสาขาต่างๆ  (4 เดือน) ประชุมวิชาการระยะสั้นสำหรับพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางสุขภาพ  ประชุมวิชาการระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป (รายละเอียดหลักสูตรและการสมัครเข้าร่วมอบรมดูได้ที่ https://www.facebook.com/nsccmu)

                      หน่วยวิเทศสัมพันธ์ เป็นการให้บริการวิชาการในระดับนานาชาติ คณะฯ ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์การต่างๆ เช่น  การอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้รับทุนชาวต่างระเทศ โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ โครงกาอบรมและศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

                      ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ  เป็นการให้บริการวิชาการในระดับชาติ โดยได้มีการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และเป้าหมายของกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และสมาคมไทยล้านนาสปาในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสปาเพื่อสุขภาพและผู้ที่สนใจในธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ โดยมีหลักสูตร เช่น หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) หลักสูตรการอบรมต่อยอดความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การนวดน้ำมันหอมระเหย การใช้น้ำเพื่อสุขภาพ (Hydrotherpy) การนวด Lanna Exotic ฯลฯ (รายละเอียดดูได้ที่ http://www.nurse.cmu.ac.th/web2013/CommunityAndOutreach.aspx?menuId=63  )

 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 0 5394 9138  โทรสาร 0 5321 7145

 
ปรับปรุงล่าสุด 19/5/2560 11:17:34

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145