ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

Center of Efficiency Development for Health Spa Services

 

    ติตต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชั้น 2 อาคาร 4  โทร. 053-935033 , 253-945012  โทรสาร. 053-217145 

 

          ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพเป็นธุรกิจที่มีการเจริญ เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาล เนื่องจากผู้คนได้หันมาสนใจคุณค่าของการดูแลสุขภาพ ตามวิถีธรรมชาติบาบัดมากขึ้น ในภาพรวมอุตสาหกรรมสปาในประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านจำนวนผู้มาใช้บริการและสถานที่ให้บริการ เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ และทรัพยากร ประกอบกับมีบริการสนับสนุนสุขภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ อาทิ เช่นการนวดไทย การใช้สมุนไพรไทย และมีจุดเด่นด้านอัธยาศัยและมารยาทในการให้บริการ ทำให้ธุรกิจบริการ มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจบริการสปาเพื่อสุขภาพที่กำลังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีการแข่งขันสูงทำให้ผู้ประกอบการต้องเร่งเพิ่มศักยภาพธุรกิจของตนเอง เพื่อให้สามารถแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลกได้ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจให้บริการสปาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 เกิดขึ้นหลายรายมีการรวมกันจัดตั้งเป็นสมาคมเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและกำหนดรูปแบบมาตรฐานการบริการเพื่อให้สปามีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี

          ทั้งนี้องค์ประกอบที่สำคัญของสปานอกจากด้านบุคลากร แล้วด้านมาตรฐานการให้บริการก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจและผู้จัดการสปาเพื่อสุขภาพต้องเร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการในสถานประกอบการของตนเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศได้โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่เริ่มมีการพัฒนาในด้านคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ และด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย เวียดนาม พม่า และลาว  โดยในเรื่องของมาตรฐานการบริการสปาเพื่อสุขภาพ ปัจจุบันธุรกิจสปาไทยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการช่วยผลักดันให้สปาในประเทศไทยมีความพร้อมในด้านคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมในโครงการที่เกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสปา เช่น มาตรฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพระดับสากล (Spa Grading)  มาตรฐานอัตลักษณ์ล้านนาสปา หรือการแข่งขันรางวัลต่างๆที่เกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะเป็นเครื่องช่วยการันตีให้กับธุรกิจสปาไทยได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้บริโภครู้จักสปาเพื่อสุขภาพของประเทศไทยได้มากขึ้น โดยเฉพาะในความเชื่อมั่นเรื่องคุณภาพมาตรฐานที่ดีของการให้บริการ ดังนั้นผู้ประกอบการสปาเพื่อสุขภาพและผู้จัดการ สเพื่อสุขภาพจึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการให้บริการต่างๆรวมทั้งการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานประกอบการของตน

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นองค์กรหนึ่งที่มีการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม โดยการให้ความร่วมมือกับสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมไทยล้านาสปาจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่มาโดยตลอดตั้งแต่ พ.ศ. 2549  และยังได้ก่อตั้ง “ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดยการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์  ตำบลแม่สา   อำเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณบริหาร  จังหวัดแบบบูรณาการ  งบกลางประจำปีงบประมาณ 2549  เพื่อให้เป็นแหล่งฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการสปาเพื่อสุขภาพ โดยจัดการอบรมบุคลากรด้านสปาเพื่อสุขภาพ ทั้ง Spa Manager  Spa Therapist  และ Spa Owner  มาตั้งแต่ พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน

 

 วัตถุประสงค์

          1.  เพื่อพัฒนาความรู้  ศักยภาพ และทักษะการบริการสปาเพื่อสุขภาพแก่บุคคลทั่วไปและ / หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพให้สามารถดำเนินธุรกิจและให้บริการสปาที่ถูกต้องและมีมาตรฐาน เพื่อพัฒนารูปแบบมาตรฐานการบริการสปาเพื่อสุขภาพที่ผสมผสานเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสปาเพื่อสุขภาพจากแหล่งวิชาการงานวิจัยที่เป็นสากลร่วมกับองค์ความรู้เฉพาะด้านอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา

          2. เพื่อประสานงานความร่วมมือระหว่างสถาบันและองค์กรที่เกี่ยวข้องในธุรกิจสปาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาความรู้และทักษะการบริการของบุคลากร เพื่อสนับสนุนงานบริการสปาในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน( กลุ่มล้านนา ) ให้เป็นแหล่งกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

          3. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินอาชีพใหม่แก่บุคลากรในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ผู้สนใจ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการสปา

 

       

   

  

     

 

 

        ติตต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชั้น 2 อาคาร 4  โทร. 053-935033 , 253-945012  โทรสาร. 053-217145 

 

                                                                              

 
ปรับปรุงล่าสุด 7/12/2564 12:47:33

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145