โครงการบริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น 

 

โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

           

                       การสร้างเสริมสุขภาพ (Health promotion) เป็นแนวคิดที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและตามสภาพปัญหาของผู้สูงอายุ ปัจจุบันผู้สูงอายุมักจะเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนมากมาย ก่อให้เกิดผลกระทบหลายอย่างจากการสำรวจภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกในชมรมอาวุโสสัมพันธ์ที่ก่อตั้งโดยคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเวลามากกว่า 10 ปีพบว่า ร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุเหล่านี้ ยังมีปัญหาสุขภาพหลายอย่าง อาทิเช่น ความดันโลหิตสูง ข้อเสื่อม ไขมันในเลือดสูง น้ำตาลในเลือดสูง เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่บกพร่อง รวมทั้งปัจจัยอื่นอีกมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพใหม่ โดยเน้นให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการจัดการตนเองให้มากที่สุด  ซึ่งกระบวนการในแต่ละครั้งประกอบด้วย การประเมินปัจจัยเสี่ยง การให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพรายกลุ่มและรายบุคคลทั้งนี้เพื่อจะได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดความตระหนักด้วยตนเอง และนำไปสู่การเลือกที่จะตัดสินใจในการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองอย่างยั่งยืน ด้วย ความสำคัญดังกล่าว กลุ่มการพยาบาลอายุรศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและให้บริการเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จึงได้ปรับรูปแบบของการดำเนินงานของโครงการ ฯ ใหม่โดยเน้นที่การประเมินปัจจัยเสี่ยง การป้องกันโรค และกาสร้างเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมให้มากที่สุด โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าวตลอดปีนั้น จะให้นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทมีส่วนร่วมในการการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุด้วย

                       การดำเนินงาน

                      1.จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน                   

                      2. กิจกรรมแต่ละครั้งประกอบด้วย

                             2.1 การประเมินสุขภาพ

                             2.2 การออกกำลังกาย เช่น การออกกำลังกายด้วยยางยืด การฟ้อนเจิงเพื่อสุขภาพ

                             2.3 การใหความรู้โดยนักศึกษา เช่น การบริโภคอาหารที่เหมาะสม การจัดการความเครียด ฯลฯ

                             2.4 การให้บริการประคบปวดด้วยลูกประคบสมุนไพร โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3

                             2.5 กิจกรรมอื่นๆ เช่น การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ กิจกรรมประชุมวิชาการและการตรวจสุขภาพประจำปี


โครงการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอด

                   การตั้งครรภ์และการคลอดเป็นขั้นตอนสำคัญของกระบวนการเจริญพันธุ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และนับว่าเป็นภาวะวิกฤตช่วงหนึ่งในชีวิตสตรี การให้ความรู้หรือข้อมูลที่จำเป็น หรือเป็นที่ต้องการแก่หญิงตั้งครรภ์รวมทั้งสามี ผู้ใกล้ชิดหรือสมาชิกในครอบครัวเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้การตั้งครรภ์และการคลอดเป็นไปตามธรรมชาติและเกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น อาจารย์กลุ่มการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาได้จัดโครงการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอดมาทุกปี และผู้รับบริการต่างก็มีความพึงพอใจและยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคณาจารย์ในกลุ่ จึงเห็นว่ากิจกรรมในโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการและนักศึกษาพยาบาลโดยเฉพาะระดับปริญญาตรีซึ่่งจะได้มีโอกาสในการร่วมฝึกทักษะในการให้ความรู้เพื่อเตรียมหญิงตั้งครรภ์สำหรับการคลอดอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นสมรรถนะตามที่หลักสูตรต้องการ

                       การดำเนินงาน

                      1. จัดอบรมหญิงตั้งครรภ์ และสามีหรือผู้ใกล้ชิด เรื่องการเตรียมตัวเพื่อการคลอด ในวันราชการ เวลา 09.00– 12.00 น. ณ ห้องโครงการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอด ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์                                          

                      2.จัดทำฐานข้อมูลสำหรับการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอด

          


โครงการ Healthy Play

             เป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน ด้วยกลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เห็นควรให้มีการจัดโครงการวันแห่งการเล่น (Play Day) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค ในการจัดกิจกรรมกาเล่นที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเด็กเพื่อให้ผู้ป่วยเด็กได้รับการกระตุ้นและได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมตลอดจนผู้ปกครองได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเล่นในผู้ป่วยเด็กนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่พยาบาล ทีมสุขภาพ นักศึกษา ผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครอง โดยมีการปรับปรุงหลักสูตร และกลุ่มกระบวนวิชา555 ได้มีกระบวนวิชาที่สร้างเสริมสุขภาพแก่เด็กวัยต่างๆและวิชาการพยาบาลเด็กป่วยที่มีทั้งวิชาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ จึงมีการฝึกปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในเด็กที่ไม่เจ็บป่วยและเด็กกลุ่มเสี่ยงในวัยต่างๆ ตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น และเด็กที่เจ็บป่วยทั้งที่เรื้อรังและเฉียบพลัน จึงเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาพยาบาลจะได้เรียนรู้โลกของเด็กผ่านการจัดกิจกรรมการเล่น ดังนั้นโครงการ Healthy play จึงเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมการเล่นประจำวัน และกิจกรรมที่จัดขึ้นตามวาระโอกาส เช่น วันแห่งการเล่น และวันเด็กแห่งชาติซึ่งจัดกิจกรรมโดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ 4 ทั้งหลักสูตรปกติและนานาชาติ

              การดำเนินงาน              

              1. จัดการเล่นประจำวันแก่เด็ก

              2. จัดกิกจกรรมวันแห่งการเล่น ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

              3. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  2 ครั้ง ณ โรงเรียนใน      

                  จังหวัดเชียงใหม่ และหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

                  รพ.มหาราชนคร เชียงใหม่                   

            มีการบูรณาการการให้บริการวิชาการด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กกับการเรียนการสอนในกระบวนวิชา 555391: การฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก1 กระบวนวิชา555392 :การฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 2 โดยได้กำหนดให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรม/โครงการการเล่นที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเด็ก และกิจกรรมการส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการของเด็กที่ไม่เจ็บป่วยและเด็กกลุ่มเสี่ยงในวัยต่างๆ ตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น  

     


โครงการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมในชุมชน 

              กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ได้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลชุมชน โดยปีการศึกษา 2559 กลุ่มวิชาฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากพื้นที่ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี เพื่อเป็นพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในการฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน และอนามัยครอบครัว จากรายงานข้อมูลศักยภาพและสถานการณ์ปีที่ 1 โครงการพัฒนาระบบปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พบปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนในตำบลท่าวังตาล 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โรคไข้เลือดออก โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ และปัญหาการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีบุคคลในครัวเรือนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ (เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง) จำนวน ร้อยละ 30.56 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้จัดให้มีบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากชุมชน  นักศึกษา อาจารย์ ดังนั้น จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและการเยี่ยมบ้านในตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

  


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิง จังหวัดเชียงใหม่

               เพื่อเป็นการดำเนินตามเบื้องพระยุคลบาทของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ผู้เสนอโครงการในฐานะอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพยาบาลวิชาชีพ ที่ทำงานร่วมกันในการส่งเสริมสุขภาพให้แก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดโครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง ในทัณฑสถานหญิง จังหวัดเชียงใหม่”และเล็งเห็นประโยชน์ที่ผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานจะได้รับโดยตรงจากผลการดำเนินการ รวมทั้งเป็นการบูรณาการผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์” มาเป็นแนวทางในการให้บริการวิชาการแก่ผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานซึ่งอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ รวมทั้งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนโดยการให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ได้มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการในครั้งนี้ โดยนักศึกษาจะได้นำความรู้ในการประเมินสุขภาพสตรี ที่เรียนจากกระบวนวิชา 569712 การประเมินสุขภาพขั้นสูง มาใช้ในการให้บริการตรวจสุขภาพและตรวจเต้านมแก่ผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถาน ดังนั้นเพื่อให้โครงการบริการวิชาการสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ต้องขังหญิงมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด การป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น และการบริบาลทารกแรกเกิดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ผู้ต้องขังหญิงและบุตรมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งเพื่อคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพที่ดีของผู้ต้องขังหญิงในวัยเจริญพันธุ์ โดยการพัฒนากลุ่มแกนนำหรืออาสาสมัครผู้ต้องขังหญิงที่มีศักยภาพ ให้มีความรู้และทักษะในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ ทั้งการดูแลสุขภาพทั่วไปรวมทั้งขณะมีประจำเดือน และการจัดการความเครียด เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และคุณภาพชีวิตในสตรีต่อไป

  

 


 

 

 

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 9/5/2560 16:11:51

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145