โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

                         จากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ตั้งแต่ปลายปี 2562 ถึงปัจจุบันที่ส่งผลกระทบกับทั่วโลก ทางฝ่ายบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนกิจกรรมบริการวิชาการโดยการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการวิชาการที่เป็นรูปแบบ online มากขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 


โครงการยกระดับธุรกิจการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพมุ่งสู่การเป็น Wellness Hub

 

" โครงการยกระดับธุรกิจการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพมุ่งสู่การเป็น Wellness Hub" ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ให้ความช่วยเหลือแก่สถานประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพในระหว่างสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  (2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพในด้านต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และการดำเนินการในฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในอนาคตต่อไป ดำเนินการระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2563 โดยจัดการอบม จำนวน 5 กิจกรรมดังนี้

 

กิจกรรมการอบรม เรื่อง “เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพสำหรับการให้บริการในสถานประกอบการ สปาและนวดเพื่อสุขภาพ”

กิจกรรมการอบรม เรื่อง “การดูแลสุขอนามัย (Hygiene) ในสถานประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-2019)”

กิจกรรมการอบรม เรื่อง “การเตรียมสถานประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-2019)” 

กิจกรรมการอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรองรับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal)”  

กิจกรรมการอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีเพื่อการทำงานเพื่อรองรับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในสถานประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพ”

 

        

   

  

 


โครงการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุสำหรับมัคคุเทศก์

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) รุ่นที่ 1

 

              ดำเนินการโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหามัคคุเทศก์ผู้ว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 และเพื่อเป็นการรองรับสังคมสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงมีแนวคิดในการนำทักษะการให้บริการการท่องเที่ยว และทักษะการดูแลผู้สูงอายุ มาประยุกต์และบูรณาการเข้าด้วยกัน เป็นโครงการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุสำหรับมัคคุเทศก์ โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลก่อให้เกิดการพัฒนาบุคคลที่มีศักยภาพและเพิ่มทักษะความรู้ใหม่ ในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ดำเนินการในเดือนเมษายน 2564

      

  

  

 


โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่และผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือในพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง และตำบลมืดกา  อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

  

  

 


Online Training Program สำหรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจาก Zhejiang Chinese Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (July 2021)

 

   

  

 


Online Training Program สำหรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจาก Otemae University ประเทศญี่ปุ่น (August 2020)    

 


Training Program Second Affiliated Hospital of Kunming Medical University, Yunnan, China  “Geriatric Nursing”

under the project; The Yunnan - Thailand Elderly Nursing Training Program5 times between August – October 2020

 

  

  

 


 

Online international Short Training Course “Community Empowerment to Strengthen Maternal and Neonatal Health Care

during the Covid-19 Pandemic” (December 2020)

 

  

  

 


 

 

 

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 7/12/2564 17:40:03

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145