คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และการวิจัยมาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับสากล โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการพยาบาลในด้านต่างๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการพยาบาลในด้านต่างๆ

ปัจจุบัน มี ศูนย์เฉพาะทางการพยาบาล จำนวน 9 ศูนย์ ได้แก่ 

1. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม 

   (Center for Quality Development in Nursing Education and Innovation: CNEI)

2. ศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์  (Midwifery Research Center: MRC)

3. ศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน(Center of Community Health System Development: CCSD )

4. ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ

   (The Center for Occupational Health and Safety for Workers in the Northern Region: COHSN)

5. ศูนย์การดูแลทางสุขภาพจิต (Center for Mental Health and Psychiatric Care: MHCC)

6. ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล (Nursing Policy and Outcome Center: NPOC)

7. ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ (Center for Research and Innovation in Elderly Care: CRIEC )

8. ศูนย์พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (Center for Developing Research on Sexual and     Reproductive Health: SH-RH )

9. ศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น (Center of system and mechanism development for children       and adolescents care: CdCaC )

 

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 17/11/2563 15:11:50

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145