ระดับบัณฑิตศึกษา


คู่มือ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549
  คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550
  - คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
  - คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
  - คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
  - คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
   - คู่มืออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
  - ทำเนียบนักวิชาการ
  - คู่มือการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554
  - คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ 2547
  - คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ 2551
  - คู่มือการทำรายงานและวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2547
  - คู่มือการทำรายงานและวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2555
  - คู่มือคำแปลภาษาอังกฤษ-ไทย หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/IS
  - ขั้นตอนการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ
  - ลำดับชื่อจังหวัด เขต อำเภอ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
  - บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ
  - บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
  - อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : หน้าที่และบทบาท โดย รศ.ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง ศ.กิตติคุณ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
  - การประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550-2551
  - การประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552-2553
  - คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ และ Template  >>>> Click Link
     
ประกาศ เอกสารสำคัญที่ควรทราบ        - กำหนดเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
  - แนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)
  - การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) 
  - หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศของนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  - แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างจริยธรรมนักวิชาการหรือนักวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  - เครื่องแบบการฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านสาธารณสุขสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหญิงและชาย
  - แนวปฏิบัติในการเปิดสอนกระบวนวิชาหัวข้อเลือกสรรทางการพยาบาล (Selected Topic)
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำแต่ละภาคการศึกษา
  -  แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาสมทบระดับบัณฑิตศึกษา
  - กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกาาพิเศษที่สาขาวิชาได้รับจัดสรร
สำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่1/2541
  - การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
  - แนวปฏิบัติในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าแบบอิสระ
  - แนวทางการเขียนบทคัดย่อสำหรับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - แนวปฏิบัติการขอขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 11 กรกฏาคม 2555
  - แนวปฏิบัติการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - แนวปฏิบัติการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ และการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 5/10/2563 13:34:57

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145