คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการดำเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ และการก้าวสู่การเป็น World Class University โดยคณะฯ ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ว่า "คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในระดับสากล ในด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มีการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ ในการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับสากล จึงได้มีการขยายการดำเนินงานในด้านต่างประเทศ ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการนานาชาติ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งการแสวงหา และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สวีเดน ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ เวียดนาม มองโกเลีย ไต้หวัน และมาเลเซีย รวม 54 ฉบับ

     ผลจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดการขยายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศมากยิ่งขึ้น อาจารย์ของคณะฯ ได้รับการยอมรับในการเป็นวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงานในองค์กรนานาชาติ เช่น WHO, UNDP, JICA, และ PLAN รวมทั้งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้ให้ความสนใจส่งอาจารย์มาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และมาเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนางานด้านการวิจัย ด้านหลักสูตร และด้านการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นทุกปี

 
ปรับปรุงล่าสุด 29/5/2556 17:06:55

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145