ประวัติความเป็นมา

โดยดำริของรัฐบาลเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ มีนโยบายให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค  แต่ได้เกิดสงครามโลก ครั้งที่ ๒ ขึ้น การดำเนินงานจึงชะงักลง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการให้ตั้ง “โรงเรียนแพทย์” ที่จังหวัดเชียงใหม่  ตามที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุขเสนอและให้จัดตั้ง“โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย” ขึ้นพร้อมกัน

 

 

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๒ ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และให้โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยเป็นแผนกวิชาด้านการพยาบาลเรียกชื่อว่า “แผนกพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย” เริ่มต้นเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ หลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลและอนามัยในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ และหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗

 

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เมื่อมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ได้รับอนุมัติจัดตั้งและเปิดสอนในระดับอุดมศึกษา คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ได้ย้ายมาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย จึงมีฐานะเป็นแผนกวิชาหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

ใน ปี พ.ศ. ๒๕๐๙  ได้เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตร-บัณฑิต (พยาบาล) ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อจากแผนกวิชา เป็นภาควิชาการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย และคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติมีมติอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ มีการแบ่งการบริหารงาน ประกอบด้วย ๘ ภาควิชา และสำนักงานเลขานุการ

 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่  ๖ มีนาคม ๒๕๕๑ และตามประกาศมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ ๑) วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย   ๑.  สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์  ๒.  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์   ๓. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล  และ  ๔.  ศูนย์บริการพยาบาล

 
 
ปรับปรุงล่าสุด 9/5/2560 15:44:07

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145