การให้บริการวิชาการเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้เข้มแข็งปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้ทันสมัยจนเป็นที่ยอมรับให้ระดับมาตรฐานสากล และมีศักยภาพความพร้อมในการทำงานกับองค์กรต่างประเทศ สามารถให้บริการวิชาการกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคใกล้เคียง โดยเป็นผู้จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นนานาชาติ ให้แก่ พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุขจากประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ อินเดีย จีน ปากีสถาน เวียดนาม มองโกเลีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา ภูฎาน เนปาล บังคลาเทศ บูรไน ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา ไทย กลุ่มประเทศแอฟริกา ได้แก่ เคนยา แทนซาเนีย อูกันดา มาดากัสกา ไนเจอร์ ซูดาน โซมาเลีย และมัลดีฟส์ เป็นต้น

     การจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาระหน้าที่ประการหนึ่งของคณะฯ ในการให้บริการทางวิชาการในระดับนานาชาติ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปีพ.ศ. 2552 มีผู้เข้ารับการอบรมนานาชาติทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 1,369 คน โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลไทย ผ่านสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ได้แก่ World Health Organization (WHO), United Nations Population Fund (UNFPA) , United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Children’s Fund (UNICEF), Japan International Cooperation Agency (JICA)

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นนานาชาติ
          • หลักสูตร HIV/AIDS Prevention and Care for Children and Vulnerable Young People
          • หลักสูตร Mother-to-Child of HIV Infection: Prevention, Care, and Counseling
          • หลักสูตร Prevention and Care of HIV/AIDS : A Comprehensive Course
          • หลักสูตร Community-Based Care for HIV/AIDS
          • หลักสูตร Prevention of HIV/AIDS among Young People
          • หลักสูตร Management of HIV/AIDS Prevention and Care
          • หลักสูตร Training for Educators and Trainers in HIV/AIDS
          • หลักสูตร Prevention and Care of HIV/AIDS in Mother and Child
          • หลักสูตร Prevention and Management in Traumatic Injury: A Nursing Perspective
          • หลักสูตร Prevention and Control of Communicable Diseases

          • หลักสูตร Community Health Management and Community Empowerment towards Healthy Community 

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 30/5/2556 13:07:23

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145