หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มีบริการสวัสดิการด้านการเงิน

สำหรับนักศึกษาดังนี้

1.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

     เป็นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล  โดยมีเกณฑ์เบื้องต้น คือรายได้ผู้ปกครอง

     รวมกันไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี   สามารถกู้ได้เป็นค่าเทอม(ตามที่จ่ายจริง) และค่าครอง

     ชีพ เป็นรายเดือน เดือนละ 2,200 บาท  ทั้งนี้ รวมกันแล้วต้องไม่เกิน

    90,000   บาท/  ต่อปี   สำหรับนักศึกษาที่สนใจ ให้ติดต่อได้โดยตรง ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพ

    นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์โทรศัพท์ 053 -945- 029 

2.เงินกู้ยืมฉุกเฉิน 

   เป็นกองทุนเงินให้กู้ยืมฉุกเฉินของ คณะพยาบาลศาสตร์ สามารถ กู้ยืมได้สูงสุด 2,500 บาท

   ต่อครั้ง ปราศจากดอกเบี้ย  และต้องคืนภาย ใน 3 เดือน   สำหรับนักศึกษาที่สนใจ ให้ติดต่อ

    ขอแบบฟอร์มได้โดยตรง ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

   โทรศัพท์ 053 -945- 029 

3.เงินทุนให้เปล่า

    เป็นเงินทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา และจากงบประมาณของคณะพยาบาล

   ศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดีและขาด

   แคลนทุนทรัพย์ โดยจะรับสมัครช่วงต้นภาคการศึกษาที่ 1 ของทุกปีการศึกษา   สำหรับนัก

   ศึกษาที่สนใจ ให้ติดต่อขอแบบฟอร์มได้โดยตรง ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะ

   พยาบาลศาสตร์ โทรศัพท์ 053 -945- 029 

 
ปรับปรุงล่าสุด 5/1/2560 8:47:01

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145