ปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการดำเนินการต่างๆ ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ดังนี้

ปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐและเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน
(A world-class university committed to social engagement and sustainable development)

พันธกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

2. ทำการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม

3. บริการทางวิชาการแก่สังคม

4. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถและทักษะในระดับมาตรฐานสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมีเหตุผล และสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา

2.เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประเทศชาติ และสากล รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

3.เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ และยกระดับการให้บริการทางวิชาการและการสาธารณสุขเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอย่างสมบูรณ์

4.เพื่อทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนาโดยการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิชาการต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เอเชียและนานาประเทศ

6.เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ ในด้านทรัพยากรบุคคล การเงินและทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

--------------------------------------------------------------------------------------

วิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย
(โดยตั้งเป้าหมายเป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลใน 100 อันดับแรกของโลก ภายในปี 2567) 

พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร์

1) จัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษา
2) ผลิตผลงานวิจัยด้านสุขภาพที่มีประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
3) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
4) ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สมรรถนะหลัก
1) การเสริมสร้างศักยภาพจากเครือข่ายระดับนานาชาติ (Enhancing competencies from International Networks)
2) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ด้านการบริหารองค์กร การสอนและการวิจัย และการบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์

1.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในระดับสากล เป็นคนดี เก่ง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2 ผลิตผลงานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับสากล สอดคล้องกับปัญหาของสังคมและประเทศชาติ และสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชน

3.ให้บริการวิชาการแก่สังคมทุกระดับทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  และนานาชาติ  โดยการผสมผสานกับภารกิจด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

4.อนุรักษ์  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

5.บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6.พัฒนาระบบบริหารให้มีความทันสมัย  คล่องตัว  โดยการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

7.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากร

8.จัดหาทรัพยากรและรายได้มาสนับสนุนการดำเนินงานในทุกด้านอย่างเหมาะสม

 
ปรับปรุงล่าสุด 22/11/2564 8:50:07

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145