คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน ผู้ทรงคูณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ และคณบดีเป็นเลขานุการ ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับและดูแล นโยบายของคณะฯ ให้สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย พิจารณาสัมฤทธิผลการดำเนินงาน และงบประมาณของคณะฯ ในภาพรวม เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการในคณะฯ โดยมีการประชุมปีละ 3 ครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะพยาบาลศาสตร์

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร กรรมการ
นางวีณา   ภัทรประสิทธิ์ กรรมการ
นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี  แก้วธรรมานุกูล กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 19/7/2564 13:23:27

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145