ปฏิทินการศึกษา

คู่มือนักศึกษา

ตารางเรียนและBlock Rotation

เครื่องแบบฝึกปฏิบัติ

แบบคำร้อง มช.19

ข้อควรรู้

 

แบบคำร้อง สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร :

หน่วยปริญญาตรี งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ โทร 053-935025 ต่อ 12

 

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 24/8/2565 11:57:53

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145