การโอนหน่วยกิต/ การเทียบโอนหน่วยกิต/ การเทียบโอนผลการเรียนนอกระบบ
Credit Transfer / Equivalence/Study results transfer from Non-formal Education

     
ระดับปริญญาตรี 1. การขอโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Undergraduate   Request Form for Credit Transfer from Chiang Mai University
  2. การขอเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
    Request Form for Equivalent Credit Transfer from other institutes
  3. การขอเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
    Request Form for Transfer of Student Results from the Non-formal Education System and
Informal Education to the Formal Education System of Chiang Mai University
     
    Information: https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-transfer/index.php
     
ระดับบัณฑิตศึกษา     
  1. แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
     


 

 
ปรับปรุงล่าสุด 24/11/2564 11:14:22

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145