ทำเนียบอาจารย์


- กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. Ped Dept: +66 53 949003, EQD: +66 53 941402
Email: acharaporn.s@cmu.ac.th
อ.จิราพร มิตรมาตย์
อาจารย์

Tel. +66 53 935014, +66 53 949005
Email: chirapon.m@cmu.ac.th
รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935014,+66 53 949003
Email: jutamas.c@cmu.ac.th
ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949008
Email: jutarat.m@cmu.ac.th
อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ
อาจารย์

Tel. +66 53 949005
Email: dolporn.m@cmu.ac.th
อ.ณัฐพร ออนตะไคร้
อาจารย์

Tel. +66 53 949006
Email: nattaporn.o@cmu.ac.th
ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949007
Email: nethong.namprom@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949005
Email: nuttanicha.baiya@cmu.ac.th
รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949007
Email: patcharee.w@cmu.ac.th
อ.พิเศษ เขื่อนทอง
อาจารย์

Tel. +66 53 935014
Email: phiset.kh@cmu.ac.th
รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949003
Email: pimpaporn.k@cmu.ac.th
อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์
อาจารย์

Tel. +66 53 935014
Email: sirinthip.p@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949008
Email: srimana.n@cmu.ac.th
อ.สุทธิรัตน์ เจริญพรพงศ์
อาจารย์

Tel. +66 53 935014
Email: sutthirat.cha@cmu.ac.th
อ.สุวิมล ดรุณรัศมี
อาจารย์

Tel. +66 53 949005
Email: suwimol.d@cmu.ac.th
ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949006
Email: thitima.suk@cmu.ac.th
อ.วรรณิตา สอนกองแดง
อาจารย์

Tel. +66 53 949002
Email: wannita.s@cmu.ac.th
- กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 936063 , +66 53 949010
Email: chalinee.s@cmu.ac.th
อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา
อาจารย์

Tel. +66 53 936063 , +66 53 949014
Email: hunsa.s@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 936063 , +66 53 949009
Email: kwaunpanomporn.th@cmu.ac.th
ศ. ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล
ศาสตราจารย์

Tel. +66 53 936063 , +66 53 935049
Email: patraporn.t@cmu.ac.th
ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 936063 , +66 53 936013
Email: saranya.wan@cmu.ac.th
อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน
อาจารย์

Tel. +66 53 936063 , +66 53 949012
Email: sirirat.n@cmu.ac.th
รศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949077 , +66 53 936062 , +66 53 936063
Email: sombat.sk@cmu.ac.th
ผศ.สุวิท อินทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 936063 , +66 53 949012
Email: suwit.in@cmu.ac.th
- กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
อ. ดร.กาญจนา ธานะ
อาจารย์

Tel. +66 53 949019
Email: kanjana.th@cmu.ac.th
อ.นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ
อาจารย์

Tel. +66 53 935016
Email: naphaphorn.w@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935016
Email: natthawan.suwan@cmu.ac.th
รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949020
Email: nongkran.v@cmu.ac.th
ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
ศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935016
Email: nongyao.ka@cmu.ac.th
ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949106
Email: phanida.j@cmu.ac.th
ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935022
Email: piyawan.sa@cmu.ac.th
ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935016
Email: rojanee.c@cmu.ac.th
- กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
อ.อภิชาติ กาศโอสถ
อาจารย์

Tel. +66 53 935017 , +66 53 949045
Email: apichat.k@cmu.ac.th
ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935017 , +66 53 949044
Email: boonchoo.a@cmu.ac.th
ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935017 , +66 53 949047
Email: chanchai.y@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935017 , +66 53 949050
Email: chutima.m@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935017 , +66 53 949049
Email: kanittha.r@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ลลิดา นพคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935017 , +66 53 949048
Email: lalida.n@cmu.ac.th
ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935017 , +66 53 936067
Email: mayulee.s@cmu.ac.th
รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935017 , +66 53 949044
Email: nuttamon.v@cmu.ac.th
นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์
อาจารย์ ผู้ช่วย

Tel. +66 53 935017 , +66 53 949046
Email: parichat.r@cmu.ac.th
ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935017 , +66 53 949049
Email: patcharin.c@cmu.ac.th
ผศ. ดร.รุจาธร อินทรตุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935017 , +66 53 949046
Email: rujadhorn.i@cmu.ac.th
นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์
อาจารย์ ผู้ช่วย

Tel. +66 53 935017 , +66 53 949046
Email: sirinard.d@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935017 , +66 53 949048
Email: sirirat.wichit@cmu.ac.th
อ.ศรีสุดา เอี่ยมรักษา
อาจารย์

Tel. +66 53 935017 , +66 53 949046
Email: srisuda.i@cmu.ac.th
ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935017 , +66 53 949047
Email: suparat.w@cmu.ac.th
รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935017 , +66 53 949045
Email: wanchai.lert@cmu.ac.th
ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935017 , +66 53 949050
Email: warawan.u@cmu.ac.th
- กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ
ศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935018 , +66 53 949028
Email: akeau.u@cmu.ac.th
ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935018 , +66 53 949032
Email: anon.w@cmu.ac.th
รศ. ดร.เดชา ทำดี
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935018 , +66 53 949063
Email: decha.t@cmu.ac.th
อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ
อาจารย์

Tel. +66 53 935018
Email: jiranan.wong@cmu.ac.th
รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935021 , +66 53 949027
Email: kunlayanee.t@cmu.ac.th
รศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935018 , +66 53 949031
Email: noppamas.p@cmu.ac.th
อ.ภทพร บวรทิพย์
อาจารย์

Tel. +66 53 935018
Email: pataporn.b@cmu.ac.th
อ.รมิดา ทรัพย์ไพบูลย์กิจ
อาจารย์

Tel. +66 53 935018 , +66 53 949025
Email: ramida.s@cmu.ac.th
อ.รังสิมา โตสงวน
อาจารย์

Tel. +66 53 935018 , +66 53 949022
Email: rangsima.p@cmu.ac.th
ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935018 , +66 53 949023
Email: rangsiya.n@cmu.ac.th
อ.รักษณัฎฐ์ บุดดา
อาจารย์

Tel. +66 53 935018 , +66 53 949025
Email: duangduen.b@cmu.ac.th
รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935018 , +66 53 949026
Email: sivaporn.a@cmu.ac.th
อ.สุกฤตา ใจชมชื่น
อาจารย์

Tel. +66 53 935018 , +66 53 949031
Email: sukritta.j@cmu.ac.th
ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935018 , +66 53 949024
Email: sumalee.l@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935011 , +66 53 935018 , +66 53 949029
Email: thanee.kaewthummanu@cmu.ac.th
อ.วชิระ สุริยะวงค์
อาจารย์

Tel. +66 53 935018
Email: wachira.s@cmu.ac.th
รศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935018 , +66 53 949033
Email: wanpen.song@cmu.ac.th
ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935018 , +66 53 949030
Email: waruntorn.j@cmu.ac.th
รศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935018 , +66 53 949064
Email: weeraporn.s@cmu.ac.th
รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935018 , +66 53 949021
Email: wilawan.tuanrat@cmu.ac.th
- กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อ.ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง
อาจารย์

Tel. +66 53 93 5039
Email: chadchadaporn.n@cmu.ac.th
ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949-036
Email: jirawan.d@cmu.ac.th
ผศ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935019
Email: waraphorn.s@cmu.ac.th
อ.กาญจนา นิมะรังกูล
อาจารย์

Tel. +66 53-935-039
Email: karnjana.chai@cmu.ac.th
รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ
รองศาสตราจารย์

Tel. +66-53-935-019
Email: kasara.sripichyakan@cmu.ac.th
ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935019,+66 53 949036
Email: kingfa.s@cmu.ac.th
อ.ลวิตรา เขียวคำ
อาจารย์

Tel. +66 53-935-039
Email: prueksalada.k@cmu.ac.th
รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์
รองศาสตราจารย์

Tel. +66-53-949-042
Email: nantaporn.san@cmu.ac.th
อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข
อาจารย์

Tel. +66-53-949-035
Email: nonglak.c@cmu.ac.th
รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949039,+66 53 949035
Email: piyanut.x@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935019, +66 53 935039,+66 53 949035
Email: piyaporn.p@cmu.ac.th
อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ
อาจารย์

Tel. +66 53 935039 , +66 53 949038
Email: piyawan.nuntapong@cmu.ac.th
ผศ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935019,+66 53 935039,+66 53 949036
Email: podjanee.p@cmu.ac.th
อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์
อาจารย์

Tel. +66 53 935039
Email: preeyakamon.lert@cmu.ac.th
อ.ศิริรัตน์ ไชยถาวร
อาจารย์

Tel. +66 53 935039
Email: sirirat.sonted@cmu.ac.th
อ. ดร.สมพิศ อำไพ
อาจารย์

Tel. +66 53 949039
Email: somphit.a@cmu.ac.th
ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949037
Email: sujitra.c@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935019,+66 53 949039
Email: tareewan.c@cmu.ac.th
- กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935020 , +66 53 949051
Email: benjamas.s@cmu.ac.th
รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949107 , +66 53 935020
Email: chiraporn.tac@cmu.ac.th
ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949107 , +66 53 935020
Email: jindarat.c@cmu.ac.th
ผศ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935020 , +66 53 949057
Email: jittawadee.r@cmu.ac.th
นางสาวกรทิพย์ อินทร์เมือง
อาจารย์ ผู้ช่วย

Tel. +66 53 945020
Email: kronthip.inmueang@cmu.ac.th
อ.มนัสวี ขนอม
อาจารย์

Tel. +66 53 935020
Email: manutsawee.k@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935020 , +66 53 949055
Email: nattaya.s@cmu.ac.th
อ.นาตยา ยาก๋อง
อาจารย์

Tel. +66 53 935020
Email: nattaya.y@cmu.ac.th
รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935020 , +66 53 949058
Email: pratum.soivong@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935020
Email: sirirat.panuthai@cmu.ac.th
อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน
อาจารย์

Tel. +66 53 935020 , +66 53 949056
Email: sutthinan.cod@cmu.ac.th
อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา
อาจารย์

Tel. +66 53 935020
Email: thitinan.d@cmu.ac.th
รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935020 , +66 53 949052
Email: wanicha.p@cmu.ac.th
- กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935021 , +66 53 936071
Email: apiradee.n@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ชญาภา แสนหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935021 , +66 53 949118
Email: cattaliya.s@cmu.ac.th
อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา
อาจารย์

Tel. +66 53 935021 , +66 53 936071
Email: kedsaraporn.ud@cmu.ac.th
รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935021 , +66 53 949061
Email: kulwadee.a@cmu.ac.th
ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935021 , +66 53 949155
Email: orn-anong.w@cmu.ac.th
รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935021 , +66 53 949116
Email: petsunee.t@cmu.ac.th
รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935021 , +66 53 949060
Email: somjai.sira@cmu.ac.th
ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. +66 53 935021 , +66 53 949119
Email: thitinut.a@cmu.ac.th

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145