ทำเนียบบุคลากร


- เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์
นางกมลชนก กาวิล
เลขานุการคณะฯ

Tel. +66-53-94 5013,+66-53-935013,511472
Email: kamolchanok.k@cmu.ac.th
- งานบริหารทั่วไป
นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

Tel. +66 53 949069
Email: anusra.t@cmu.ac.th
นายอดุลย์ สีคำดี
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

Tel. +66 53 935050
Email: adun.seekhomdee@cmu.ac.th
นางอรุณทิพย์ จันทราช
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 935021
Email: arunthip.jantaraj@cmu.ac.th
นางสาวชลลดา กองสุข
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 935017
Email: chonlada.k@cmu.ac.th
นายจรัล ใจงาม
ช่างไฟฟ้า ช1

Tel. +66 53 935050
Email: jarun.j@cmu.ac.th
นายจตุรงค์ เตชะ
พนักงานบริการทั่วไป

Tel. +66 53 935050
Email: Jaturong.Tec@cmu.ac.th
นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 949107
Email: jiraporn.a@cmu.ac.th
นายคณิน สุพรศิลป์
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 935050
Email: kanin.supornsin@cmu.ac.th
นางสาวกตัญชลี แสงรัก
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 949071
Email: katanchalee.s@cmu.ac.th
นายมนัส สิทธิเสนา
พนักงานขับรถยนต์ ส2

Tel. +66 53 936073
Email: manas.s@cmu.ac.th
นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 949077 , +66 53 936062
Email: manuschanok.s@cmu.ac.th
นางสาวนิมาภรณ์ หล้าอ้าย
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 936065 #25
Email: nimapond.lahay@cmu.ac.th
นางสาวนิภาพร แต้มมาก
พนักงานบริการทั่วไป

Tel. +66 53 49107
Email: niphaphon.t@cmu.ac.th
นายนิรันดร์ เสาวมาลย์
พนักงานบริการฝึมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

Tel. 053- 936073
Email: nirun.saowamarn@cmu.ac.th
นายนิติพัฒน์ จันทร์ตาไชย
พนักงานบริการฝึมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

Tel. +66 53 936073
Email: nitipat.c@cmu.ac.th
นายไพทูลย์ จันที
พนักงานบริการฝึมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

Tel. +66 53 936073
Email: paitoon.chuntee@cmu.ac.th
นายพชร กันทะโย
พนักงานบริการฝึมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

Tel. +66 53 936073
Email: phatchara.k@cmu.ac.th
นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 949070
Email: ploypailin.j@cmu.ac.th
นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

Tel. +66 53 936063
Email: prakaimas.c@cmu.ac.th
นางปราณี จิตตาดู
พนักงานบริการทั่วไป

Tel. +66 53 945050,+66 53 935020,+66 53 935017
Email: pranee.c@cmu.ac.th
นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์
พนักงานบริการฝึมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

Tel. +66 53 936073
Email: prapat.j@cmu.ac.th
นายประยูร หล้ามูล
พนักงานบริการทั่วไป

Tel. +66 53 935024
Email: prayun.l@cmu.ac.th
นางรัชชดา จงภักดี
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 935038
Email: busabong.ch@cmu.ac.th
นางสาวสายทอง คำป้อ
พนักงานพิมพ์ ส3

Tel. +66 53 935024
Email: saithong.kh@cmu.ac.th
นางสมพิศ สุพรศิลป์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

Tel. +66 53 935024, +66 53 936060
Email: sompit.supornsin@cmu.ac.th
นายสนธยา บุญเติง
พนักงานบริการทั่วไป

Tel. +66 53 935050
Email: sonthaya.b@cmu.ac.th
นางสุภารัตน์ เสมอใจ
พนักงานพิมพ์ ส3

Tel. +66 53 935024,+66 53 936060
Email: suparat.sa@cmu.ac.th
นายศุภวิชญ์ ศิริ
พนักงานช่าง

Tel. +66 87 472747
Email: supawit.s@cmu.ac.th
นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 935045
Email: supoj.c@cmu.ac.th
นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์
พนักงานบริการฝีมือ

Tel. +66 53 936073
Email: surasak.rarit@cmu.ac.th
นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 935011,+66 53 935011 # 0
Email: thunyaporn.koi@cmu.ac.th
นางสาววรรณพร นามคำ
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 935018
Email: wannaporn.namkam@cmu.ac.th
นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 935016
Email: warunee.wong@cmu.ac.th
นางวินีรัตน์ สมโน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

Tel. +66 857061282
Email: wineerat.r@cmu.ac.th
นายวิฑูรย์ ศรีวิลัย
พนักงานบริการทั่วไป

Tel. +66 53 935050
Email: withun.s@cmu.ac.th
- งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร
หัวหน้างานการเงิน การคลัง และพัสดุ

Tel. +66 53 949074
Email: lamjuan.lophet@cmu.ac.th
นางสาวอำภา นิมมานพิภักดิ์
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 935032
Email: ampa.nim@cmu.ac.th
นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์
นักการเงินและบัญชี

Tel. +66 53 949075
Email: chanida.t@cmu.ac.th
นางโชษิตานันท์ รสาวิรุณนาครังษี
นักการเงินและบัญชี

Tel. +66 53 936012
Email: wantanee.n@cmu.ac.th
นางจันทกรานต์ เบ็ญพาด
นักการเงินและบัญชี

Tel. +66 53 936012
Email: janthakran.ph@cmu.ac.th
นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์
นักการเงินและบัญชี

Tel. +66 53 936012
Email: natsuda.l@cmu.ac.th
นายปุญญพัฒน์ อินตา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

Tel. +66 53 935032
Email: poonyaphat.in@cmu.ac.th
นางสาวพรธิดา คำมงคล
นักการเงินและบัญชี

Tel. +66 53 949075 , +66 53 936012
Email: pornthida.k@cmu.ac.th
นายวัชรา เชิดลำ
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 935028
Email: watchara.c@cmu.ac.th
- งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ
หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

Tel. +66 53 949087
Email: jakkapob.d@cmu.ac.th
นายอานนท์ จินดาธรรม
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 936014
Email: arnon.j@cmu.ac.th
นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 936011
Email: chutiyapak.m@cmu.ac.th
นายกริช ศรีธีระจิตต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Tel. +66 53 936014
Email: grid.s@cmu.ac.th
นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 949088
Email: napat.ngamvilirat@cmu.ac.th
นายณุพงษ์ พรหมจันทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Tel. 49087
Email:
ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 949094
Email: parinya.k@cmu.ac.th
นายภัทรพล คำหล้า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Tel. +66 53 949086
Email: pattarapon.k@cmu.ac.th
นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 949088
Email: preechayakorn.c@cmu.ac.th
นายสมาน เสาร์แก้ว
พนักงานพิมพ์ ส3

Tel. +66 53 935027
Email: samarn.s@cmu.ac.th
ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 949164
Email: tanagorn.tu@cmu.ac.th
นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 936011
Email: Thanchanok.s@cmu.ac.th
นางวรากร กันทะโย
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 949088
Email: warakorn.k@cmu.ac.th
- งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์
หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Tel. +66 53 94 9079#29, 66 53 94 9115
Email: sujika.p@cmu.ac.th
นางอัมพร เลิศคาลี
พนักงานบริการทั่วไป

Tel. +66 53 935035,+66 53 949092
Email: amporn.l@cmu.ac.th
นางสาวอันติกา ชนชนะชัย
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 935025 #16
Email: antika.c@cmu.ac.th
นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 936065, +66 53 949079 # 22
Email: anyarat.w@cmu.ac.th
นายอภิชน สมมิตร
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 949083
Email: apichon.som@cmu.ac.th
นางเบญจพร จุฑาโรจน์
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 936065, +66 53 94-9079 # 28
Email: benjaporn.chu@cmu.ac.th
นางจันทร์แรม คำป๊อก
พนักงานบริการทั่วไป

Tel. +66 53 935035,+66 53 949092
Email: janraem.k@cmu.ac.th
นางดรุณี กุณฑลบุตร
พนักงานพิมพ์ ส3

Tel. +66 53 935019,+66 53 936082
Email: darunee.kun@cmu.ac.th
นางจันทรา พระคงสินธุ์
พนักงานบริการทั่วไป

Tel. +66 53 935035,+66 53 949092
Email: jantra.p@cmu.ac.th
นางสาวกานต์ แสนเสมอ
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 936065 #26
Email: kan.s@cmu.ac.th
นางกนกนาฎ เรืองดาว
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

Tel. +66 53 93 5029
Email: kanoknart.s@cmu.ac.th
นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 93 5029
Email: kanyarat.jan@cmu.ac.th
นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 935026
Email: karnsinee.c@cmu.ac.th
นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 935025 #14
Email: muntanee.khumpho@cmu.ac.th
นางสาวนารี เนโพ
พนักงานบริการทั่วไป

Tel. +66 53 935035,+66 53 949092
Email: nari.n@cmu.ac.th
นางสาวนฤมล ตามั่น
พนักงานบริการทั่วไป

Tel. +66 53 935035,+66 53 949092
Email: naruemon.tamun@cmu.ac.th
นางนิภา กาฬปักษิณ
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 936065, +66 53 949079 # 21
Email: nipha.k@cmu.ac.th
นางนงนุช ไชยยศ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

Tel. +66 53 936065,+66 53 949079 # 27
Email: nongnuch.c@cmu.ac.th
นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร
พยาบาล

Tel. +66 53 949096
Email: noppawan.rat@cmu.ac.th
นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 935025, +66 53 949078 # 13
Email: nutchanat.suphan@cmu.ac.th
นางสาวเพียงฟ้า เกษมสุข
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. 053936065
Email: piangfah.k@cmu.ac.th
นางปุณณภา วิริยะ
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 936065, +66 53 949079 # 23
Email: poonnpa.s@cmu.ac.th
นางสาวรชา วัชระเกียรติศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 936065, +66 53 949079
Email: racha.w@cmu.ac.th
นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร
พนักงานบริการทั่วไป

Tel. +66 53 894175
Email: sriphan.a@cmu.ac.th
นางสาวศุภลักษณ์ พวงมาลัย
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 935019,+66 53 936082
Email: supaluk.po@cmu.ac.th
นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 935025, +66 53 949078 # 16
Email: thunyabhorn.l@cmu.ac.th
นางสาววรรณกร ช่างศิลป์
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 935025, +66 53 949078 #11
Email: wannakorn.cha@cmu.ac.th
- งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
นางสาวศรัญญา ชัยแสง
หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

Tel. +66 53 935012
Email: saranya.c@cmu.ac.th
นางอัมพิกา สุวรรณบุตร
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 935033
Email: ampika.s@cmu.ac.th
นางอนุรักษ์ นามวงค์
พี่เลี้ยง ส2

Tel. +66 53 935015
Email: anurak.no@cmu.ac.th
Ms.Chiara Bethany Wuorenmaa
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

Tel. +66 53 935012
Email: chiara.w@cmu.ac.th
นางจิตราภรณ์ ใจปวน
ครูพี่เลี้ยง ส2

Tel. +66 53 935015
Email: jittraporn.j@cmu.ac.th
นางจันทร์ฉาย ธงงาม
พี่เลี้ยง ส2

Tel. +66 53 935015
Email: junshai.th@cmu.ac.th
นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์
พี่เลี้ยง ส2

Tel. +66 53 935015
Email: kessarin.k@cmu.ac.th
นางสาวนงลักษณ์ เวชการ
พนักงานบริการฝีมือ ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์

Tel. +66 53 935015
Email: nonglak.v@cmu.ac.th
นายไพชยนต์ รังสิยารมณ์
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 936080
Email: paichayon.r@cmu.ac.th
นายพัชรพล ปิงยศ
นักจัดการงานทั่วไป

Tel.
Email: phatcharapon.p@cmu.ac.th
นายปฐมพงศ์ ขาวอ่อน
นักวิจัย

Tel. +66 53 935033
Email: patompong.kh@cmu.ac.th
นางสาวภัทรพร ศรีสมบัติ
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. 35012
Email: pattraporn.s@cmu.ac.th
นางสาวปวีณรัตน์ สิงสิน
นักจัดการงานทั่วไป

Tel.
Email: paweenrut.singsin@cmu.ac.th
นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 935012
Email: pimpavee.s@cmu.ac.th
นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม
พนักงานบริการฝีมือ ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์

Tel. +66 53 935015
Email: pimporm.s@cmu.ac.th
นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
พยาบาล

Tel. +66 53 949138
Email: prachayaporn.c@cmu.ac.th
นางสาวสายทอง บุญเรือง
พนักงานบริการทั่วไป

Tel. +66 53 949091
Email: saithong.b@cmu.ac.th
นางสาวสังวาลย์ บุญมา
พี่เลี้ยง ส2

Tel. +66 53 935015
Email: sangwan.bo@cmu.ac.th
นางเสาวณีย์ ชาติรักษา
ครูพี่เลี้ยง ส2

Tel. +66 53 935015
Email: saowanee.ch@cmu.ac.th
นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ
พยาบาล ชำนาญการ

Tel. +66 53 935015
Email: somchit.kiat@cmu.ac.th
นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว
ครูพี่เลี้ยง ส2

Tel. +66 53 935015
Email: Sripen.sing@cmu.ac.th
นางสาวสุภาพรรณ ไชยวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 935033
Email: supapan.ch@cmu.ac.th
นายธนวัฒน์ วงศ์ใจ
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 935012
Email: tanawat.w@cmu.ac.th
นางธันวรัตน์ สร้อยนาค
ครูพี่เลี้ยง ส2

Tel. +66 53 935015
Email: wonpen.p@cmu.ac.th
นางสาวธันยชนก คณะแก้ว
พยาบาล

Tel.
Email: thanyachanok.k@cmu.ac.th
นางสาวฑริกา สร้อยสุวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไป

Tel.
Email:
นางสาววริษา วิกะศิลป์
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 949100
Email: warisa.wi@cmu.ac.th
นางวาสนา อ่ำแก้ว
ผู้ปฎิบัติงานโภชนาการ ชำนาญงาน

Tel. +66 53 935015
Email: wasana.au@cmu.ac.th
นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม
พี่เลี้ยง ส2

Tel. +66 53 935015,+66 53 937230
Email: yeamlux.ch@cmu.ac.th
นางยุพิน ตามูล
พี่เลี้ยง ส2

Tel. +66 53 935015
Email: yupin.ta@cmu.ac.th
- ศูนย์บริการพยาบาล
รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย
รองศาสตราจารย์

Tel. +66 53 949160
Email: chaweewan.t@cmu.ac.th
นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์
พนักงานปฏิบัติงาน

Tel. +66 53 936074
Email: chalermchai.p@cmu.ac.th
นายเอกนรินทร์ ไชยวุฒิ
พนักงานปฏิบัติงาน

Tel. +66 53 949674
Email: eaknarin.c@cmu.ac.th
นางสาวมัลลิกา อุดมสิน
พนักงานปฏิบัติงาน

Tel. +66 53 949151
Email: mullika.u@cmu.ac.th
นางสาวนุศร จิตวิชา
พนักงานปฏิบัติงาน

Tel. +66 53 949151
Email: nusorn.c@cmu.ac.th
นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ
นักการเงินและบัญชี

Tel. +66 53 936074
Email: parikunya.k@cmu.ac.th
นางพัชรพร แผ่นทอง
ผู้จัดการ

Tel. +66 53 936075
Email: patcharaporn.ph@cmu.ac.th
นางสาวภัทราวดี ประชากรณ์
นักการเงินและบัญชี

Tel. +66 53 946079 # 104
Email: pattaravadee.p@cmu.ac.th
นางสาวพรชุลี รังสิยารมณ์
นักการเงินและบัญชี

Tel. +66 53 936079
Email: pornchulee.r@cmu.ac.th
นางสาวธิดารัตน์ แสนจันทร์
นักการเงินและบัญชี

Tel. +66 53 949151
Email: thidarat.sa@cmu.ac.th
- ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
นายเฉลิมพล เชียงหลง
นักจัดการงานทั่วไป

Tel. +66 53 949137
Email: chalermpon.ch@cmu.ac.th

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145