ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Wipada  Kunaviktikul PhD, RN, FAAN
Professor and Dean Faculty of Nursing Chiang Mai University

รางวัลกองทุนอธิการบดี กลุ่มผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ปี 2559

Guest Professor, Kunming Medical University, PR China

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 66 53 935 -011 ,66 53 949-143
โทรสาร 66 53 217145
เว๊บไซด์   http://www.nurse.cmu.ac.th
E-mail address: Wipada.ku@cmu.ac.th

ประวัติการศึกษา

 • ปี พ.ศ. 2551 -2552 Certificate in International Health and Policy, Research Fellow, Harvard University School of Public Health, U.S.A
 • ปี พ.ศ.2537 Doctor of Philosophy (Nursing Service Administration), University of Alabama at Birmingham, U.S.A
 • ปี พ.ศ. 2529 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปี พ.ศ. 2519 วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) และประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

          ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ (ศ.11)  สังกัดกลุ่มวิชาการบริหารการพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  เคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง อาทิ เช่น เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2554 – 2555 เป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544 – 2551 และ 2554-2559 เป็นผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือนานาชาติขององค์การอนามัยโลกด้านการพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ์ (World Health Organization Collaborating Center for Nursing and Midwifery Development) โดยเป็นผู้ก่อตั้ง ในระหว่าง พ.ศ. 2546 – 2552 และปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก China Medical Board of New York (CMB) พ.ศ. 2546 – 2551 กรรมการสภามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ. 2548 – 2551, 2555, 2559 กรรมการบริหาร International Network in Doctoral Education (IDEN) เป็นต้น

          ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอื่นๆ ได้แก่ President of Sigma Theta Tau International Nursing, Thailand Chapter at Large, Steering Committee, East Asia Forum of Nursing Scholars (EAFONS), กรรมการบริหารสถาบันวิจัยสาธารณสุข, ประธานศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก CMB เป็นกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาการพยาบาลซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพ ที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้รับ บริการด้านสุขภาพให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพและอนุกรรมการอีกหลายชุด เคยเป็นกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานบริการพยาบาล (สพร.) ซึ่งเป็นองค์กรที่รับรองคุณภาพโรงพยาบลและสถานบริการสุขภาพของประเทศ เป็นกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกรรมการสภาวิชาการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารการพยาบาล (นานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นประธานกรรมการมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นต้น

ประสบการณ์ด้านการสอน

          เป็นผู้สอนนักศึกษาพยาบาลในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ในด้านระบบสุขภาพ นโยบายและบริหารการพยาบาล และผู้นำองค์กร

ประสบการณ์ด้านการวิจัย

          มีการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเป็นเวลากว่า 25 ปี ภายหลังการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ได้นำผลการวิจัยไปสู่การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการพัฒนาองค์กร มีผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ทั้งการตีพิมพ์ในวารสาร และการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ผลงานประกอบด้วยงานวิจัย งานแต่งหนังสือ การเขียนบทความทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติจำนวน มากกว่า 100 เรื่อง

ประสบการณ์ด้านบริการวิชาการ

เป็นวิทยากร

          ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ การเป็นวิทยากรในต่างประเทศ มากกว่า 60 ครั้ง และเป็นวิทยากรระดับชาติ มากกว่า 100 ครั้ง

การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาและองค์กร ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น     

  ปี พ.ศ.
- ที่ปรึกษากรรมการสภาการพยาบาล 2552 – 2557
- กรรมการบริหารสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 2558 – ปัจจุบัน
- กรรมการบริหารสถาบัน สำนักงานคุณภาพโรงพยาบาล 2555 – 2557
- กรรมการกำลังด้านสุขภาพแห่งชาติ 2558 – ปัจจุบัน
- ประธานคณะอนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์ สภาการพยาบาล 2557 – ปัจจุบัน
- ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor) 2555,2556,2557,2558,2559
- ประธานกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่ 2557 – ปัจจุบัน
- นายกสมาคม Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing, Thailand Phi Omerga at –Large Chapter 2554 – 2559
- นายกสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทย (Thailand Nursing Honor Society at Large) 2554 – ปัจจุบัน
- กรรมการประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (องค์กรมหาชน) 2547 – ปัจจุบัน
- กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ. 2549 – ปัจจุบัน
- กรรมการสภาการพยาบาล 2548 – ปัจจุบัน
- อนุกรรมการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล สภาการพยาบาล 2544 – 2551
  2557 – ปัจจุบัน
- Editorial Board, Chiang Mai University Journal 2546 – ปัจจุบัน
- Editorial Board, Pacific Rim Journal 2552 – ปัจจุบัน
- Editorial Board, Nursing and Health Science Journal 2544 – ปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงานในระดับนานาชาติ

 1. WHO SEARO task to develop the strategic agenda in Nursing and Midwifery Development 2558 – 2559
 2. External Examminer, International Medical University (IMU), School of Health Sciences 2558 – 2559
 3. External Examminer, Kulliyyah of Nursing , International Islamic University Malaysia (IIUM) ประเทศมาเลเซีย 2557
 4. External Examminer, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia 2553 – 2556
 5. STTI Legacy Taskforce 2555 – 2557
 6. Steering Committee of Nursing and Midwifery, World Health Organization (WHO) 2555 – 2559
 7. Editorail Board Journal of Nursing and Health Sciences, International Peer Review Journal 2558 – ปัจจุบัน
 8. Honorary Professor,University of Kunming Medical University, PR, China 2558 – 2563
 9. เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพเข้าร่วมประชุม World Health Assembly, Geneva Switzerland 2 ครั้ง
 10. Adjunct Professor, University of Western Sydney, Australia (พ.ศ. 2546 – 2551)
 11. Board of Directors, International Network in Doctoral Education for Nursing (INDEN) (พ.ศ.2546 – 2550)
 12. Board of Directors ของ International Virtual Nursing School (IVINURS) พ.ศ. 2547 -2549
 13. Director, World Health Organization collaborating Center in Nursing and Midwifery Development (WHOCC) No 203 (2546 – 2552 และ 2555 – ปัจจุบัน)
 14. ที่ปรึกษา The Thailand Center for Evidence Based Practice in Nursing and Midwifery (พ.ศ. 2545 -2551, ปัจจุบัน)
 15. Short term consultants for World Health Organization ปฏิบัติงาน ณ ประเทศเมียร์มาร์ และภูฐาน (พ.ศ. 2550, 2552)
 16. Short term consultant in health promotion, World Health Organization, Geneve (พ.ศ. 2546)
 17. Short term consultant for World Health Organization to develop A post Basic nursing curriculum ณ Srijavadenapura University ประเทศ Sri Lanka (พ.ศ. 2546)
 18. ประธานการจัดทำ A Profile for health of Elderly in South East Asia ให้กับ World Health Organization, SEARO (พ.ศ. 2546)
 19. เป็นประธานการจัดประชุมนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ และอื่นๆ
 20. ประธานการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง Optimizing Healthcare Quality: Teamwork in Education, Research and Practice 22-24 มิถุนายน 2559
 21. ประธานการจัดประชุมวิชาการและการสร้างเครือข่าย East and South East Asia (ASEAN Plus 3)โดยได้รับการสนับสนุนจาก CMB 26–28 มิถุนายน 2559
 22. ประธานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง International Conference The 8th Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 "Channelling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice” 12-14 พฤศจิกายน 2555
 23. ประธานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง New Frontiers in Primary Health Care: Role of Nursing and other Professions โดยร่วมกับ University of Michigan, Ann Arbor, USA, University of Washington, Seattle, USA, University of Southampton, UK, Johns Hopkins University, USA, University of Western Sydney, Australia, Yamaguchi University ภายใต้การสนับสนุนของ China Medical Board, USA, World Health Organization, กระทรวงศึกษาธิการและ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส). ในระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2551
 24. ประธานการจัดประชุมวิชาการไทย-จีน POHNED Reunion: Update and Assessment Conference, โดยการสนับสนุนจาก China Medical of New York, USA. ในระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2559

รางวัล/ การยกย่องจากองค์กรต่างๆ

 • รางวัลกองทุนอธิการบดี กลุ่มผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ปี  2559
 • Guest Professor, Kunming Medical University, PR China ปี  2558
 • โล่ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี  2557
 • Fellow of American Academy of Nursing (FAAN) พ.ศ. 2556 จาก American Academy of Nursing
 • รางวัลเชิดชูเกียรติ  “ 50 ปี 50 คนดี ศรีสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ “ พ.ศ.2554
 • รางวัลหอเกียรติยศ  พยาบาลนักวิจัยนานาชาติ (International Nurse Researcher Hall of Fame) พ.ศ. 2554 จาก Sigma Theta Tau International (STTI) Honor Society of Nursing ซึ่งเป็นองค์กรเกียรติคุณในระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงทางการพยาบาล
 • อาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ช้างทองคำ) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2554
 • อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย ปอมท. ประจำปี 2553 พ.ศ. 2554
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแห่งชาติ ด้านผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ด้านการพยาบาลและสุขภาพ (Visionary Leader in Nursing and health care) จากมหาวิทยาลัย Alabama at Birmingham ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2553
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแห่งชาติ ด้านผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ด้านการพยาบาลและสุขภาพ (Visionary Leader in Nursing and health care) จากมหาวิทยาลัย Alabama at Birmingham ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2553
 • อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย ปอมท. ประจำปี 2553 พ.ศ. 2554
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแห่งชาติ ด้านผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ด้านการพยาบาลและสุขภาพ (Visionary Leader in Nursing and health care) จากมหาวิทยาลัย Alabama at Birmingham ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2553
 • ศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ 50 ปี คนดีศรีพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
 • Certificate of appreciation for international leadership จากมหาวิทยาลัย วอชิงตัน ซีแอตเติ้ล ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2551
 • นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กรการศึกษา พ.ศ. 2548
 • พยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผู้บริหารการศึกษาพยาบาล จากสภาการพยาบาล พศ. 2547
 • Sigma Theta Tau International Society in Nursing, Nu Chapter Membership Inductee, University of Alabama at Birmingham (UAB), School of Nursing, USA พ.ศ. 2536
 • Phi Kappa Phi (Honor Society) for Academic Excellence, University of Alabama at Birmingham (UAB), School of Nursing, USA พ.ศ. 2536
 • Phi Beta Delta (Honor Society for International Scholars) Beta Nu Chapter, University of Alabama at Birmingham (UAB), School of Nursing, USA พ.ศ. 2536
 • Carter Award of Alabama Association Women in Education (AAWE), USA พ.ศ. 2535

การประเมินคณบดีในปี 2559 - 2561

         -  การรายงานผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2559 - 26 เมษายน 2561

 
ปรับปรุงล่าสุด 3/7/2561 14:38:55

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145