คณะพยาบาลศาสตร์ แบ่งหน่วยงานตามโครงสร้างออกเป็่น 4 หน่วยงาน ได้แก่

     1. สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
     2. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
     3. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
     4. ศูนย์บริการพยาบาล

 
ปรับปรุงล่าสุด 26/5/2560 10:28:23

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145