คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการดำเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ และการก้าวสู่การเป็น World Class University   ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีความร่วมมือกับนานาชาติทั่วโลกกว่า 30 ประเทศ มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างสถาบัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร โดยมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ สำหรับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  รวมทั้งการวิจัยของอาจารย์อีกด้วย และยังมีกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ที่หลากหลาย  

     ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์เป็นศูนย์ความร่วมมือนานาชาติถึง 3 ศูนย์ ได้แก่

  • World Health Organization Collaborating Center in Nursing and Midwifery Development (WHOCC No.203)
  • Thailand Centre for Evidence-Based Nursing and Midwifery (TCEBNM): An Affiliated Centre for Evidence Review
  • Thailand Nursing Honor Society at-Large and Phi Omega at-Large, Thailand Chapter of Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing

 

 

 

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 30/11/2563 17:00:23

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145