FON Facebook

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถ.อินทวโรรส ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ติดต่อสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์

โทร. +66 53 935024, 936081
โทรสาร +66 53 217145

ติดต่อประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

โทร. +66 53 935045
email : guggig342@gmail.com


FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145