ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเรา

การวิจัย

การผลิตผลงานวิจัยด้านสุขภาพที่สร้างองค์ความรู้และนำไปใช้ได้จริงในการเรียนการสอน การบริการ และนวัตกรรม ให้กับสังคมและชุมชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยบุคลากรมืออาชีพด้านการวิจัย และงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมากกว่า 30 ล้านบาท/ปี

การศึกษา

การจัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ 14 หลักสูตร ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน ปัจจุบันมีศิษย์เก่ามากกว่า 16,600 คน ทั้งในประเทศไทย และมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

การเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ

การบริหารจัดการองค์กรแบบมืออาชีพ โดยนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ สู่การได้รับรางวัล Thailand Quality Class : TQC 2019 และการจัดอันดับจาก QS World University Rankings by Subject ลำดับที่ 151-170 ของโลกในปี 2565

การสร้างเครือข่ายทั่วโลก

การเสริมสร้างศักยภาพจากเครือข่ายระดับนานาชาติ โดยเป็นศูนย์ความร่วมมือระดับนานาชาติ JBICC ใน พ.ศ. 2545 และ WHOCC ใน พ.ศ. 2546 ที่ดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติมากกว่า 50 สถาบันทั่วโลก

 

ข่าว/กิจกรรมคณะฯ

มุมวิจัยและนวัตกรรม

โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่องค์กรสุขภาวะอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน เปิดรับสมัครบุคลากร อ่านต่อ..

โครงการผลักดันโครงการวิจัย/นวัตกรรมสู่งานวิจัย High Impact อ่านต่อ..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่องค์กรสุขภาวะอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน อ่านต่อ..


ผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์และนักศึกษา

การพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ/การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ

การพยาบาลชุมชนและอาชีวอนามัย

การศึกษาวิจัย / ทฤษฎีทางการพยาบาล / ระเบียบวิธีวิจัย / การพัฒนาเครื่องมือวิจัย

โรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การผดุงครรภ์และสุขภาพสตรี

สุขภาพเด็กทารก เด็ก และวัยรุ่น

การบริหารการพยาบาล / นโยบายสุขภาพ / ระบบสุขภาพ / การส่งเสริมสุขภาพ

สุขภาพจิตและจิตเวช

ด้านอื่น ๆ

Collaborating Centers

Nurse CMU Channel

Quick Links

Voice of customer

VOC

Books New Releases

Books

Best Seller

Nursing Journal

New Release

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145