ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเรา

การวิจัย

การผลิตผลงานวิจัยด้านสุขภาพที่สร้างองค์ความรู้และนำไปใช้ได้จริงในการเรียนการสอน การบริการ และนวัตกรรม ให้กับสังคมและชุมชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยบุคลากรมืออาชีพด้านการวิจัย และงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมากกว่า 30 ล้านบาท/ปี

การศึกษา

การจัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ 14 หลักสูตร ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน ปัจจุบันมีศิษย์เก่ามากกว่า 16,600 คน ทั้งในประเทศไทย และมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

การเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ

การบริหารจัดการองค์กรแบบมืออาชีพ โดยนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ สู่การได้รับรางวัล Thailand Quality Class : TQC 2019 และการจัดอันดับจาก QS World University Rankings by Subject ลำดับที่ 151-170 ของโลกในปี 2565

การสร้างเครือข่ายทั่วโลก

การเสริมสร้างศักยภาพจากเครือข่ายระดับนานาชาติ โดยเป็นศูนย์ความร่วมมือระดับนานาชาติ JBICC ใน พ.ศ. 2545 และ WHOCC ใน พ.ศ. 2546 ที่ดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติมากกว่า 50 สถาบันทั่วโลก

 

ผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์และนักศึกษา

การพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ/การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ

การพยาบาลชุมชนและอาชีวอนามัย

การศึกษาวิจัย / ทฤษฎีทางการพยาบาล / ระเบียบวิธีวิจัย / การพัฒนาเครื่องมือวิจัย

โรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การผดุงครรภ์และสุขภาพสตรี

สุขภาพเด็กทารก เด็ก และวัยรุ่น

การบริหารการพยาบาล / นโยบายสุขภาพ / ระบบสุขภาพ / การส่งเสริมสุขภาพ

สุขภาพจิตและจิตเวช

ด้านอื่น ๆ

Collaborating Centers

Quick Links

Nurse Video


CMU LinkYour voice We care

VOC

Books New Releases

Books

Best Seller

Nursing Journal

New Release

แอดไลน์เพื่อรับข่าวสารจากเรา

Add Friends

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145