พิธีไหว้ครู คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีไหว้ครู คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562  

สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลทุกหลักสูตรทุกชั้นปีของคณะฯ ได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตน ครอบครัวและสังคมประเทศชาติได้ในอนาคต นอกจากนี้ภายในพิธีดังกล่าวได้มอบรางวัลเรียนดีและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562
 
  ปรับปรุงล่าสุด 26/08/2019
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145