เยี่ยมคารวะและขอพรปีใหม่จากอดีตผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรอาวุโส เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563
เยี่ยมคารวะและขอพรปีใหม่จากอดีตผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรอาวุโส เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563  

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคาราวะและขอพรปีใหม่จากอดีตผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรอาวุโส เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ อดีตนายกสภาการพยาบาล และ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนรัตน์ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- รองศาสตราจารย์รัตนา ทองสวัสดิ์ อาจารย์อาวุโสคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- รองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา อดีตผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพร บุญกล้า อาจารย์อาวุโส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุพจน์ วุฒิการณ์ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- รองศาสตราจารย์อุบล นิวัติชัย อาจารย์อาวุโส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา โทรวัฒนา อาจารย์อาวุโส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คุณแม่บ้านศรีนวล พรหมขัติแก้ว บุคลากรอาวุโส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
  ปรับปรุงล่าสุด 05/02/2020
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145