บ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2562
บ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2562  

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2562 วัตถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างอาจารย์และบุคลากรอาวุโส ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนขอบคุณอาจารย์และบุคลากรที่ได้ร่วมปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเททำให้คณะฯ ประสบความสำเร็จในภารกิจด้านต่าง ๆ นอกจากนี้เพื่อประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีแก่ผู้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติในปี 2562 ประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ รับปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพยาบาล  ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล รับรางวัลศรีสังวาลย์ พยาบาลดีเด่น สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย ประจำปี 2562 และ รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลผู้บริหารดีเด่นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรพยาบาลด้านการสร้างองค์กร ปลอดบุหรี่ ประจำปี 2562 จาก เครือข่ายเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ได้รับการยกย่องแต่งตั้งให้เป็น Fellow of American Academy of Nursing (FAAN) จาก American Academy of Nursing รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล จาก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 และ คุณศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี 2562 ประเภทผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านบริหาร ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์  https://www.chiangmainews.co.th/archives/1238428
  ปรับปรุงล่าสุด 22/01/2020
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145