คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ติดอันดับ 201-300 ของโลก ใน Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2020
คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ติดอันดับ 201-300 ของโลก ใน Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2020  

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักจัดอันดับ ShanghaiRanking Consultancy ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชา ประจำปี ค.ศ.2020 ที่เรียกว่า Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2020 การจัดอันดับครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยกว่า 4,000 แห่งทั่วโลกได้รับการจัดอันดับ จำนวน 54 สาขาวิชา ใน 5 กลุ่มสาขาหลัก โดยมีมหาวิทยาลัยของประเทศไทย 9 แห่งติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก 16 สาขาวิชา 

และในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอยู่ในอันดับที่ 201-300 ของโลก กลุ่ม Medical Sciences สาขาวิชา Nursing ใน Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2020 ครั้งนี้ด้วย

ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2020 - Nursing  https://cmu.to/GktI3

ชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/index.html   และ   https://cmu.to/JMHiS

เกณฑ์ในการจัดอันดับ GRAS 2020 ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้
 
1. Q1: The number of papers published in Q1 Journal Impact Factor Quartile in an Academic Subject
    จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพดีที่สุดของสาขาวิชา (Quartile 1 Journal) 
    คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับคะแนน   20.5
 
2. CNCI: Category Normalized Citation Impact from InCites* to measure average impact of papers authored by an institution in an Academic Subject
    จำนวนการอ้างอิงบทความวิจัยซึ่งคิดเทียบกับจำนวนการอ้างอิงเฉลี่ยของโลกในสาขาวิชา
    คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับคะแนน   75.6
 
3. IC: The percentage of internationally co-authored papers authored by an institution in an Academic Subject
    ร้อยละของบทความวิจัยตีพิมพ์ที่มีชื่อนักวิจัยชาวต่างชาติเป็นผู้ร่วมตีพิมพ์ 
    คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับคะแนน   94.6
 
4. Top: The number of papers published in top journals and conferences in an Academic Subject
     จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์อยู่ในวาสารชั้นนำและการประชุมวิชาการของสาขาวิชา
     คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับคะแนน  18.9
 
5. Award: The total number of the staff of an institution winning a significant award in an Academic Subject
    จำนวนนักวิจัย/อาจารย์ในองค์กรที่ได้รับรางวัลดีเด่นในสาขาวิชา
    คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับคะแนน   27.0
 
*InCites เป็น citation-based research analytics tool ของ Clarivate Analytics (formerly Web of Science)
 
สำหรับ GRAS 2020 มีการใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวในลักษณะที่ให้น้ำหนักคะแนนแตกต่างกัน ตามสาขาวิชา ชมรายละเอียดทั้งหมดได้ที่  https://cmu.to/33e3y

 

  ปรับปรุงล่าสุด 29/12/2020
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145