พิธีแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 ​"วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน"  
พิธีแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 ​"วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน"    

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและการพัฒนาระบบกายภาพ ร่วมกับ ร่วมกับที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร สมัยที่ 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 ​​"วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่องคุณงามความดีในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ผ่าน นอกจากนี้ได้พบปะสังสรรค์ระหว่างผู้เกษียณอายุกับอดีตผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรอาวุโส ตลอดจนอาจารย์และบุคลากรในคณะฯ อีกทั้งศิษย์เก่าที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงานในการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ/อายุงาน รายนามผู้เกษียณฯ ในปีนี้ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง รองศาสตราจารย์สุธิศา ล่ามช้าง คุณชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร คุณพิศมัย ยลพักตร์ คุณประสิทธิ์ เมืองมูล คุณสุพล มูลวิไชย และ คุณนงคราญ สิทธิกรสกุล ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
 
  ปรับปรุงล่าสุด 22/09/2020
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145