พิธีทำบุญเปิดศูนย์ Publication support center
พิธีทำบุญเปิดศูนย์ Publication support center  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ที่มีผลงาน/บทความด้านวิจัย นำผลงาน/บทความไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพพยาบาล และสังคมในวงกว้าง อันจะส่งผลให้คณะฯ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  โดยวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะฯ ได้ทำพิธีเปิดศูนย์ Publication support center ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล และ บุคลากรคณะฯ ร่วมพิธี  ในโอกาสนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์ มาประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณชั้น 3 อาคารเทพกวี กุสลเถระ (อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สำหรับศูนย์ Publication support center จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ อำนวยความสะดวกด้านการประสานงานผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI/Scopus นอกจากนี้จัดหาผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ หรือ ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก มาช่วยเหลือในการตรวจทาน ให้คำแนะนำและแก้ไขบทความวิจัยก่อนส่งตีพิมพ์ อีกทั้งมุ่งจัดให้ความรู้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสวนา การบรรยายพิเศษในหัวข้อสำคัญต่าง ๆ เพื่อจัดทำบทความต้นฉบับ (Manuscript) ในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติอีกด้วย 


ศูนย์ Publication support center เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ พุธ และ ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. ณ ที่ทำการชั้น 3 อาคารเทพกวี กุสลเถระ (อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-935033 หรือ 082-4681216 และ แอดไลน์ @373muwis
 

  ปรับปรุงล่าสุด 01/02/2021
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145