เยี่ยมคารวะและขอพรปีใหม่จากอดีตผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส และ บุคลากรอาวุโส ในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ 2564  
เยี่ยมคารวะและขอพรปีใหม่จากอดีตผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส และ บุคลากรอาวุโส ในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ 2564    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคาราวะและขอพรปีใหม่จากอดีตผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส และ บุคลากรอาวุโส ในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ได้แก่

- คุณมลิวัลย์ ดำรงศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุพจน์ วุฒิการณ์ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- รองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา อดีตผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- รองศาสตราจารย์รัตนา ทองสวัสดิ์ อาจารย์อาวุโสคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา โทรวัฒนา อาจารย์อาวุโส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และคณะ
- ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ อดีตนายกสภาการพยาบาล
- รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพร บุญกล้า อาจารย์อาวุโส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- รองศาสตราจารย์อุบล นิวัติชัย อาจารย์อาวุโส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ปรับปรุงล่าสุด 21/01/2021
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145