คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ติดอันดับที่ 151-200 ของโลก ใน Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2021
คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ติดอันดับที่ 151-200 ของโลก ใน Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2021  

เมื่อวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 สำนักจัดอันดับ ShanghaiRanking Consultancy ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชา ประจำปี ค.ศ.2021 ที่เรียกว่า Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2021 การจัดอันดับครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยกว่า 4,000 แห่งทั่วโลกได้รับการจัดอันดับ จำนวน 54 สาขาวิชา ใน 5 กลุ่มสาขาหลัก และ เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอยู่ในอันดับที่ 151-200 ของโลก กลุ่ม Medical Sciences สาขาวิชา Nursing ใน Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2021 ครั้งนี้ โดยเลื่อนอันดับขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งได้ที่ 201-300 ถือเป็นคณะพยาบาลศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับนี้

 
ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2021 - Nursing  https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021/RS0404
 
ชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021
 
เกณฑ์ในการจัดอันดับ GRAS 2021 ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้
 
1. Q1: The number of papers published in Q1 Journal Impact Factor Quartile in an Academic Subject
    จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพดีที่สุดของสาขาวิชา (Quartile 1 Journal) 
 
2. CNCI: Category Normalized Citation Impact from InCites* to measure average impact of papers authored by an institution in an Academic Subject
    จำนวนการอ้างอิงบทความวิจัยซึ่งคิดเทียบกับจำนวนการอ้างอิงเฉลี่ยของโลกในสาขาวิชา
 
3. IC: The percentage of internationally co-authored papers authored by an institution in an Academic Subject
    ร้อยละของบทความวิจัยตีพิมพ์ที่มีชื่อนักวิจัยชาวต่างชาติเป็นผู้ร่วมตีพิมพ์ 
 
4. Top: The number of papers published in top journals and conferences in an Academic Subject
     จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์อยู่ในวาสารชั้นนำและการประชุมวิชาการของสาขาวิชา
 
5. Award: The total number of the staff of an institution winning a significant award in an Academic Subject
    จำนวนนักวิจัย/อาจารย์ในองค์กรที่ได้รับรางวัลดีเด่นในสาขาวิชา
 
*InCites เป็น citation-based research analytics tool ของ Clarivate Analytics (formerly Web of Science)


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ :  https://www.cmu.ac.th/th/article/2b342d4d-aab0-495f-b2ea-72b2925969d8

เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ :  https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1679164/

ข่าวมุมเหนือ Cm Thainews ไทยนิวส์ออนไลน์:  https://www.cmthainews.com/archives/18726
 
  ปรับปรุงล่าสุด 06/07/2021
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145