รางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 
รางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564   

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและเป็นการประกาศเชิดชูคุณงามความดีให้เป็นเกียรติประวัติสืบไปที่ทุกท่านได้ทุ่มเทเสียสละในการทำงาน พร้อมทั้งร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 4  ด้านของคณะฯ เสมอมา ส่งผลให้การดำเนินงานของคณะฯ มีความเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้
..
รางวัลดังกล่าวมอบเป็นประจำทุกปีในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีนี้คณะฯ ครบรอบ 49 ปี วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะฯ ได้เตรียมจัดงานดังกล่าวเป็นการภายใน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง NURSE CMU - YouTube channel เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
...
🎊🎉 สำหรับรางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ได้แก่
..
อาจารย์ดีเด่น
1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง (กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล)
2 ด้านการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ (กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข)
3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล (กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข) และ
4 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์ (กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน)
..
บุคลากรดีเด่น
1 สายปฏิบัติการ  ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี (หน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา)
2 สายบริการ  ได้แก่ คุณสายทอง บุญเรือง (หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก งานบริหารการวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์) และ
3 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ คุณรัชนี ทีปกากร (หน่วยประสานงานกลุ่มการพยาบาลและผลิตเอกสาร งานบริหารทั่วไป)
 
  ปรับปรุงล่าสุด 21/09/2021
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145