คลินิกวิจัยทางการพยาบาล

หลักการและเหตุผล
                คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในระดับสากล ในด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มีการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศและสากล โดยมีเป้าประสงค์คือ ผลงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล
                ในการนี้ได้กำหนดกลยุทธ์ของงานวิจัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการวิจัย สนับสนุนการจัดทำบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ พัฒนาระบบและการบริหารจัดการระบบ research assistance ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล จึงเห็ความสำคัญของการจัดตั้งคลินิกวิจัยทางการพยาบาล ที่สามารถเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ศูนย์เครื่องมือ และเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย

วัตถุประสงค์ของคลินิกวิจัย
               1. เพื่อให้คำปรึกษาด้านการวิจัยแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคากรของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
               2. เพื่อให้บริการสืบค้นเครื่องมือวิจัยของนักศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การให้บริการของคลินิกวิจัย
               1. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย ตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงร่างการวิจัยถึงการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย เช่น
                    - การออกแบบวิจัย
                    - การวางแผนการวิจัย
                    - การเก็บข้อมูลสร้างแบบสอบถาม
                    - การคำนวนขนาดตัวอย่าง
                    - การเลือกใช้สถิติ การแปลผล
                    - การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
                    - การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
               2. ให้บริการเครื่องมือวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
               3. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัยและสถิติกลุ่มย่อย (2-5 คน) ตามความต้องการของนักศึกษา เช่น การโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างตัวแปร การบันทึกข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
               4. บอร์ดนิทรรศการให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยบริเวณหน้าคลินิกวิจัย

 
ปรับปรุงล่าสุด 9/5/2560 16:09:17

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145