คณะกรรมการบริหารประจำคณะพยาบาลศาสตร์


ประธานคณะกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

thanee.kaewthummanu@cmu.ac.th

 

 

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์

รองคณบดีรับผิดชอบด้านบริหาร

rojanee.c@cmu.ac.th

 

 

 

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข

รองคณบดีรับผิดชอบด้านวิจัย นวัตกรรม และบูรณาการพันธกิจสากล

jutarat.m@cmu.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์

รองคณบดีรับผิดชอบด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการความรู้

nantaporn.san@cmu.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ

รองคณบดีรับผิดชอบด้านพัฒนาการศึกษาบัณฑิตศึกษา

jindarat.c@cmu.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ

รองคณบดีรับผิดชอบด้านพัฒนาการศึกษาปริญญาตรี

wanpen.song@cmu.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ

อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข

รองคณบดีรับผิดชอบด้านขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร 

nonglak.c@cmu.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์

หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

sombat.sk@cmu.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย

ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล

chaweewan.t@cmu.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล

jutamas.c@cmu.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ

นางกมลชนก กาวิล

เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ และเลขานุการที่ประชุมฯ

kamolchanok.k@cmu.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปรับปรุงล่าสุด 6/12/2565 12:47:45

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145