คณะกรรมการบริหารประจำคณะพยาบาลศาสตร์


ประธานคณะกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

thanee.kaewthummanu@cmu.ac.th

 

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข

รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์

jutarat.m@cmu.ac.th

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

sirirat.panuthai@cmu.ac.th

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา

nantaporn.san@cmu.ac.th

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

jindarat.c@cmu.ac.th

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

rojanee.c@cmu.ac.th

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

phanida.j@cmu.ac.th

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์

หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

sombat.sk@cmu.ac.th

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย

ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล

chaweewan.t@cmu.ac.th

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง

ห้วหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล

jutamas.c@cmu.ac.th

เลขานุการ

นางกมลชนก กาวิล

เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ และเลขานุการที่ประชุมฯ

kamolchanok.k@cmu.ac.th

 
 
ปรับปรุงล่าสุด 12/5/2564 11:43:04

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145