ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

thanee.kaewthummanu@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข

รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์

jutarat.m@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

sirirat.panuthai@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา

nantaporn.san@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

jindarat.c@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

rojanee.c@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

phanida.j@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

piyawan.sa@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

chiraporn.tac@cmu.ac.th

อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพองค์กรและแผน

nonglak.c@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษา

patcharee.w@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

apiradee.n@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

nethong.namprom@cmu.ac.th

 

ผู้บริหารตามโครงสร้างคณะฯ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์

หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

sombat.sk@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย

ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล

chaweewan.t@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล

jutamas.c@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ

รองหัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

chutima.m@cmu.ac.th

นางกมลชนก กาวิล

เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ และเลขานุการที่ประชุมฯ

kamolchanok.k@cmu.ac.th

 
ปรับปรุงล่าสุด 28/2/2565 9:25:29

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145