ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต

การบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“คณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรมและมีธรรมาภิบาล”


ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่กำหนดให้เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามนโยบายที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) นั้น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณบดี ผู้บริหารสูงสุดของคณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต ว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้น สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารประจำคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน มีการดำเนินงานและการบริหารงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะฯ ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะฯ ได้ยึดแนวปฏิบัติ “คณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรมและมีธรรมาภิบาล” ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีและประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 มาโดยตลอด และจะยังคงสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการดำเนินงานทุกด้าน อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะดำเนินการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง 6 ด้าน ดังนี้

1. ด้านความโปร่งใส ผู้รับบริการและสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของคณะฯ ได้อย่างสะดวกในช่องทางที่กำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของคณะฯ และมีการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ

2. ด้านความพร้อมรับผิดชอบ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิด รับชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย

3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเคร่งครัด ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประกอบด้วย 1) จริยธรรมต่อตนเอง วิชาชีพและการปฏิบัติงาน 2) จริยธรรมต่อหน่วยงาน 3) จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 4) จริยธรรมต่อนักศึกษาผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม และ 5) จริยธรรมของคณาจารย์

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในคณะฯ สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานของคณะฯ ให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล มีการรักษาความซื่อสัตย์สุจริตในตนเองและมีค่านิยมร่วม ในการต่อต้านการทุจริต มีแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

5. ด้านคุณธรรมการทำงานในคณะฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติตามขั้นตอน คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อลดการใชัดุลยพินิจในการดำเนินงาน

6. ด้านการสื่อสารภายในคณะฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของคณะฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน ควบคู่กับการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อย่างไรก็ตามเพื่อที่จะให้การนำแนวปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ทั้ง 6 ด้าน และ หลักธรรมาภิบาลมาปรับประยุกต์ในการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น คณะฯ ยังได้เน้นการดำเนินงานที่สอดคล้องตามค่านิยมองค์กร และ คุณธรรมอัตลักษณ์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย

ค่านิยมองค์กร (FON CMU)

F Focus on Quality (การมุ่งเน้นคุณภาพ)

O Organizational Leadership (การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์)

N Nurturing (การดูแลเอาใจใส่)

C Commitment and Community (ความผูกพันและมุ่งมั่นทุ่มเทและความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม)

M Morality (คุณธรรม)

U Unity (ความเป็นเอกภาพ)

คุณธรรมอัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี” ดังนี้

- ซื่อสัตย์ (Honest) หมายถึง ประพฤติต่อตนเอง และผู้อื่นตรงตามความเป็นจริงและจริงใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกง (ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง) และไม่หลอกลวง

- มีวินัย (Self-discipline & Accountability) หมายถึง การยึดมั่นที่จะปฏิบัติตนในกรอบของระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อพึงปฏิบัติ รับผิดชอบต่อบุคคล ต่อการทำงานต่างๆตามบทบาทหน้าที่

- น้ำใจดี (Kindness, Helpful) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงความจริงใจ เข้าใจเห็นใจ เต็มใจ เสียสละ มีความเอื้ออาทร ช่วยเหลือเกิ้อกูลเป็นผู้ให้และผู้อาสา โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตการบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “คณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรมและมีธรรมาภิบาล” อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรสืบไป


ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145