การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Innovation Essentials ภายใต้โครงการ การยกระดับคุณภาพงานวิจัยและสมรรถนะนักวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์
 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Innovation Essentials" ภายใต้โครงการ
การยกระดับคุณภาพงานวิจัยและสมรรถนะนักวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยากรโดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญนโยบายสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

       

 

        

 

 

ปรับปรุงล่าสุด 16/2/2564 21:59:50
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145