การบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ เทคนิคและแนวทางสู่ความสำเร็จในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ
 

านบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง  "เทคนิคและแนวทางสู่ความสำเร็จในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาติ" วิทยากรโดย รศ.นสพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences ในวั
นจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน N4-513 ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
และผ่านโปรแกรม Zoom Meeting แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 

 

        

 

       

 

        

 

 

                                                                         

ปรับปรุงล่าสุด 18/2/2564 15:28:40
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145