การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาและยกระดับผลงานวิจัยที่มีระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีในระดับสูง (TRL)”
 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาและยกระดับผลงานวิจัยที่มีระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีในระดับสูง (TRL)” โดยมี ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. เป็นวิทยากร ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรที่สนใจ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการประเมินระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีด้านสังคมของงานวิจัยได้พัฒนาต่อยอดงานวิจัย และยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยีให้ตรงความต้องการของประเทศ ภาคเอกชน และแหล่งทุน รวมถึงมีความเข้มแข็งด้านการพัฒนาวิจัยระดับสูง

สามารถเข้ารับฟังการบรรยายย้อนหลัง ได้ที่ https://elearning.cmu.ac.th/course/view.php?id=7052 

 

     

 

     

 

      

 

                                                                              

 

ปรับปรุงล่าสุด 22/6/2564 13:26:02
<< กลับหน้าหลัก

FON CMU

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-935024 แฟ็กซ์ 053-217145